qeyr

qeyr
ə. 1) yad, biganə; 2) özgə, özgəsi; 3) başqa, digər, ayrı. Qeyri-adi adi olmayan; fövqəladə; qeyri-amil 1) əsassız, faktsız; 2) səbəbsiz; qeyri-baliğ həddibüluğa çatmamış; yeniyetmə; qeyri-bədii bədii olmayan; qeyri-bərabər bir bərabərdə olmayan; müxtəlif bərabərlikdə olan; qeyri-caiz 1) icazəsi olmayan, icazəsiz; 2) qadağan edilən yol verilməyən; 3) haram; qeyri-dustanə dotscasına olmayan, dosta yaraşmayan; düşməncəsinə; qeyri-elmi elmi prinsipə əsaslanmayan, elmdən uzaq olan; qeyri-ədəbi ədəbi olmayan; kobud, qaba, ədəbsiz; qeyri—əxlaqi əxlaqa zidd olan, əxlaq qaydalarına uymayan; qeyri—ələmi qanunsuz, gizli, qeyri-leqal; qeyri-əskəri bax: qeyri-hərbi; qeyri-firqə bax: qeyri-hizbi; qeyri-hazır hazır olmayan, göz önündə olmayan; qeyri-hərbi hərbi olmayan; mülki; qeyri-hizbi 1) partiya üzvü olmayan; bitərəf, partiyasız; 2) mənsub olmayan, aid olmayan; qeyri-insani insan qüvvəsi xaricində olan, fövqəladə; insana yaraşmayan; qeyriixtiyari bax: qeyri-iradi; qeyri-iradi iradəsindən asılı olmayan qeyri-şüuri, ixtiyarsız; qeyri-qabil qəbul edilə bilməyən, mümkün olmayan; qeyri-qanuni qanuna zidd; qanunsuz; qeyri-qənaətbəxş qənaətbəxş olmayan; yarıtmaz, pis; qeyri-qət’i qəti olmayan; qeyri-maddi maddi olmayan; mənəvi; qeyrimə’kul yeyilməyən; yemək üçün yaramayan; qeyriməqbul 1) qəbul edilməyən; 2) tələbəyə verilən ən aşağı qiymət; qeyri-məqdur imkan xaricində olan; qeyrimənqul 1) tərpədilməyən, tərpənməz; 2) köçürülməyən, köçürülməz; 3) nəql edilə bilməyən, nəql edilməz; 4) hüquqda: daşınmaz (əmlak); qeyri-mər’i gözə görünməyən, görünməz; qeyri-mərğub bəyənilməyən, xoşa gəlməyən; qeyri-məs’ul 1) məsul olmayan, cavabdeh olmayan; 2) məsuliyyətsiz; qeyri-məşru’ 1) qanunsuz; 2) şəriətə uyğun gəlməyən, dinə görə düz olmayan; 3) tanınmayan, adsız-sansız; qeyri-məşkuk şəksiz-şübhəsiz, qəti; qeyriməşmul 1) dəxli olmayan, nisbəti olmayan; 2) hərbi xidmətə çağırılmayan; qeyri-mətbu’ çap edilməmiş; qeyri-mətlub tələb edilməyən, tələb olunmayan; qeyri-məzrub 1) zərbədən uzaq atəşə tutulmayan; 2) zərb edilməmiş; kəsilməmiş (pul, medal və s.); qeyri-mövzun 1) mütənasib olmayan; 2) ədəbiyyatda: vəzni olmayan vəznə uyğun gəlməyən vəzni pis olan; 3) riyaziyyatda: simmetrik olmayan; 4) musiqidə: ritmsiz, ritmi olmayan, qulağa pis gələn; qeyri-mücaz icazəsi olan; qanuni, leqal; qeyri-müfid faydalı olmayan; faydasız; qeyri-mükəffən kəfənsiz; qeyri-mükərrər təkrar edilməyən; qeyrimünbit münbit olmayan, məhsul verməyən; qeyrimünsərif 1) uzaqlaşmayan, aralanmayan; 2) getməyən; qeyri-müntəşir 1) çap edilməyən, nəşr edilməyən; 2) yayılmayan; 3) yazılmayan; qeyri-müntəzir gözlənilməyən; qeyri-mürəttəb 1) qaydaya salınmamış; qanunsuz; 2) səliqəsiz, səliqəyə uyğun gəlməyən; qeyri-müsəlləh silahsız, yaraqsız; qeyri-müstəqim 1) əyri; 2) düzünə olmayan, dolayısı ilə; qeyri-mütəarif 1) adətdən kənar, adətə zidd olan; 2) işlənməyən; qeyri-mütənahi 1) sonu olmayan, sonsuz; 2) həddi-hüdudu olmayan; ucsuz-bucaqsız; 3) məhdud olmayan; qeyri-mütərəqqib 1) ümid olunmayan; gözlənilməyən; 2) nəzərdə tutulmayan; qeyrimütəcaviz 1) təcavüz etməyən; 2) həddi-hüdudu aşmayan, çığırından çıxmayan; 3) üstün olmayan; 4) m. dinc, sakit; qeyri-müvafiq müvafiq olmayan, münasib olmayan; qeyri-müvəccəh üzürsüz, qəbulu mümkün olmayan; qeyri-səhih doğru olmayan, düzgün olmayan; səhv, yanlış; qeyri-şafi inandırıcı olmayan, düzgün olmayan qane etməyən; qeyri-züfəqar zoologiyada: bel sümüyü olmayan; onurğasız

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • qeyrətlənmə — «Qeyrətlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qeyrət — is. <ər.> 1. Vətən, xalq, ailə namusu; ən əziz və müqəddəs sayılan bir şeyin təəssübünü çəkmə, şərəfini, heysiyyətini qoruma. Vətən qeyrəti. – Gəl, ana yurdumun qızı, gəlini! İndi hünər vaxtı, qeyrət dəmidir. S. V.. <Cabbar:> Qeyrət!… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qeyrətmənd — <ər. qeyrət və fars. . . . mənd> köhn. bax qeyrətli. Qeyrətmənd və sahibi namus şəxs belə səltənətdən ar edər və belə padşahlardan bizar olar. M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qeyrətpərəst — ə. və f. 1) qeyrət çəkən; qeyrətli; 2) son dərəcə qısqanc …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • qeyrətpərəst — <ər. qeyrət və fars. . . . pərəst> bax qeyrətli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qeyrətmənd — ə. və f. bax: qeyrətpərəst (1 ci mənada) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • qeyr — <ər.> bax qeyri 3 cü mənada. Edəsən qeyr ilə seyri gülüstan; Xəstə Zakir qala külxan içində. Q. Z …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qeyrətlənmək — f. Qeyrətə gəlmək, səy etmək, cəhd etmək, ruhlanmaq, fəaliyyətə gəlmək, cəsarətə gəlmək, ürəklənmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qeyrətləndirmə — «Qeyrətləndirmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qeyrətli — sif. Öz vətəninin, xalqının, yaxın adamlarının qeyrətini çəkən, şərəf və namusunu qoruyan. Hər birimiz guya millətin ən qeyrətli hamisi, canıyananı donuna girib zəmanə aslanı, qəhrəmanı oluruq. C. M.. Haşım qeyrətli və çalışqan adam olduğundan,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qeyrətkeş — sif. və is. <ər. qeyrət və fars. . . . keş> Qeyrət çəkən; vətən, xalq, ailə namusu çəkən (adam) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”